<% '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' mydesign | ziyaretçi defteri ' W: http://www.mydesign.gen.tr ' @: mydesign@mydesign.gen.tr ' ' Yönetim Sayfası Kodları ' Son Düzenleme: 05 Ocak 2006 / 12:06 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '// Sayfanın önbelleğe alınması engelleniyor Response.Buffer = True Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "No-Store" '// Yönetim sayfası ismi '// Sayfa adını değiştirirseniz, bu kısmı da değiştirmeniz gerekir admin_anasayfa = "yonetim.asp" Q = YaziTemizle(Request.QueryString("Q")) If Q = "" Then Q = "oku" End If %> <%=strSiteBasligi%> - MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%> <% If Session("mydesign") = "True" Then %> <% End If %>
<%=Kelime69%>
 • <%=Kelime70%>
 • <%=Kelime71%>
 • <% If blnAdminOnay Then %>
 • <%=Kelime72%>
 • <% End If %>
 • <%=Kelime73%>
 • <%=Kelime74%>
 • <%=Kelime75%>
 • <%=Kelime76%>
 • <% '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' MESAJLARIN LİSTELENMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "oku" OR Q = "onaysiz" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else %>
  <% SQL = "SELECT * FROM mesajlar" If blnAdminOnay Then If Q = "onaysiz" Then SQL = SQL & " WHERE onay=False" Else SQL = SQL & " WHERE onay=True" End If End If SQL = SQL & " ORDER BY tarih DESC" kd.open SQL, baglanti, 1, 3 Toplam = kd.RecordCount If Toplam = 0 Then intSayfaSayisi = 0 Response.Write "" Response.Write "" Else intGecerliSayfa = YaziTemizle(Trim(Request.Querystring("sayfa"))) If intGecerliSayfa = "" OR IsNumeric(intGecerliSayfa) = False Then intGecerliSayfa = 1 kd.PageSize = intMesajSayisi intSayfaSayisi = kd.PageCount kd.AbsolutePage = intGecerliSayfa For m = 1 to intMesajSayisi If kd.Eof Then Exit For web = Trim(kd("web")) If Left(web,7) <> "http://" AND Len(web) > 8 Then web = "http://"&kd("web") Else web = Trim(kd("web")) End If If i Mod 2 Then bg = strMesajlarRenk1 Else bg = strMesajlarRenk2 End If If Q = "onaysiz" Then strOnay = ""& Kelime78 &" | " Response.Write ("" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "") kd.Movenext Next End If kd.Close Set kd = Nothing %>
  MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%>
  " If Q = "onaysiz" Then Response.Write Kelime77 Else Response.Write Kelime33 End If Response.Write "
  " & _ vbCrLf & " "& Kelime34 &":
  " & _ vbCrLf & " "& kd("ad")&"" & _ vbCrLf & "

  "& Kelime35 &":
  " & _ vbCrLf & " "& kd("yer")&"" & _ vbCrLf & "

  "& Kelime36 &":
  " & _ vbCrLf & " "& TarihFormatla(kd("tarih")) &"
  "& SaatFormatla(kd("tarih")) &"


  " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & MesajFormatla(kd("mesaj")) & _ vbCrLf & "
  " & _ vbCrLf & "
  "& Kelime38 &" | "& strOnay & _ vbCrLf & " "& Kelime79 &" | " & _ vbCrLf & " "& Kelime80 &"" & _ vbCrLf & " "& LinkFormatla(kd("Mail"),"Mail") &" " & _ vbCrLf & " "& LinkFormatla(kd("Web"),"Web") &" " & _ vbCrLf & " "& LinkFormatla(kd("msn"),"MSN") &" " & _ vbCrLf & " "& LinkFormatla(kd("yahoo"),"Yahoo") &" " & _ vbCrLf & " "& LinkFormatla(kd("icq"),"ICQ") &" " & _ vbCrLf & "
   

  <%=Kelime39%>: <%=toplam%> <%=Kelime40%>: <%=intSayfaSayisi%>
  <% Aralik = 2 intSayfaAltSiniri = intGecerliSayfa - Aralik intSayfaUstSiniri = intGecerliSayfa + Aralik intSolGrupSayisi = 1 + Aralik intSagAltSinir = intSayfaSayisi - Aralik If (intSayfaUstSiniri > intSayfaSayisi) Then intSayfaAltSiniri = intSayfaSayisi - (2 * Aralik) intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi End If If (intSayfaAltSiniri <= 0) Then intSayfaAltSiniri = 1 intSayfaUstSiniri = intSayfaAltSiniri + (2 * Aralik) If intSayfaUstSiniri >= intSayfaSayisi Then intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi End If If intSolGrupSayisi >= intSayfaAltSiniri Then intSolGrupSayisi = intSayfaAltSiniri - 1 If intSagAltSinir <= intSayfaUstSiniri Then intSagAltSinir = intSayfaUstSiniri + 1 If intGecerliSayfa > 1 Then %> [««] [«]<% End If For i = 1 to intSolGrupSayisi If CInt(i) = (intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If (intSayfaAltSiniri - intSolGrupSayisi > 1 ) Then Response.Write " . . ." For i = intSayfaAltSiniri to intSayfaUstSiniri If CInt(i) = CInt(intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If (intSagAltSinir - intSayfaUstSiniri > 1) Then Response.Write " . . ." For i = intSagAltSinir to intSayfaSayisi If CInt(i) = CInt(intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If CInt(intGecerliSayfa) <> CInt(intSayfaSayisi) Then %> [»] [»»]<% End If %> 
  <%=strCopyright%>
  <%=Copy()%>
  <% End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' MESAJ DÜZENLEME FORMU BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "duzenle" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else %>
  <% strMsgID = YaziTemizle(Request.Querystring("msgID")) If strMsgID <> "" AND IsNumeric(strMsgID) = True Then kd.Open "SELECT * FROM mesajlar WHERE id = "& strMsgID &"", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then %> <% Else %> <% End If Else %> <% End If %>
  MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%>
  <%=Kelime46%>:* " class="input">
  <%=Kelime47%>: " class="input">
  <%=Kelime48%>: " class="input">
  <%=Kelime35%>: " class="input">
  <%=Kelime49%>: " class="input">
  <%=Kelime50%>: " class="input">
  <%=Kelime51%>: " class="input">
  <%=Kelime82%>: > <%=Kelime108%>> <%=Kelime109%>
  <%=Kelime52%>:*
      
  <%=Kelime81%>
  <%=Kelime81%>
  <%=strCopyright%>
  <%=Copy()%>
  <% End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' DÜZENLEMENİN KAYDEDİLMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "duzenle_islem" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strMsgID = YaziTemizle(Request.Form("id")) If strMsgID <> "" AND IsNumeric(strMsgID) = True then kd.Open "SELECT * FROM mesajlar WHERE id="& strMsgID &"", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then kd("ad") = YaziTemizle(Left(Request.Form("ad"),255)) kd("mail") = YaziTemizle(Left(Request.Form("mail"),255)) kd("web") = YaziTemizle(Left(Request.Form("web"),255)) kd("yer") = YaziTemizle(Left(Request.Form("yer"),50)) kd("msn") = YaziTemizle(Left(Request.Form("msn"),255)) kd("yahoo") = YaziTemizle(Left(Request.Form("yahoo"),255)) kd("icq") = YaziTemizle(Left(Request.Form("icq"),15)) kd("onay") = YaziTemizle(Left(Request.Form("onay"),10)) kd("mesaj") = YaziTemizle(Request.Form("mesaj")) kd.Update End If kd.Close End If Response.Write "" Response.Write "" End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' MESAJ SİLME BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "sil" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strRef = YaziTemizle(Request.Querystring("ref")) if strRef = "" then strRef = "oku" strMsgID = YaziTemizle(Request.Querystring("MsgID")) If strMsgID <> "" AND IsNumeric(strMsgID) = True then kd.Open "SELECT * FROM mesajlar WHERE id="& strMsgID &"", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then kd.Delete kd.Update End If End If Response.Write "" Response.Write "" End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' MESAJ ONAYLAMA BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "onayla" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strRef = YaziTemizle(Request.Querystring("ref")) if strRef = "" then strRef = "oku" strMsgID = YaziTemizle(Request.Querystring("MsgID")) If strMsgID <> "" AND IsNumeric(strMsgID) = True then kd.Open "SELECT * FROM mesajlar WHERE id="& strMsgID &"", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then kd("onay") = True kd.Update End If End If Response.Write "" Response.Write "" End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' AYARLARI DÜZENLEME FORMU BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "ayarlar" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else kd.open "SELECT * FROM ayarlar", baglanti, 1, 3 %>
  MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%>
  <%=Kelime86%>: " class="input">
  <%=Kelime87%>: " class="input">
  <%=Kelime88%>: " class="input">
  <%=Kelime89%>: " class="input">
  <%=Kelime90%>: " class="input">
  <%=Kelime91%>: > <%=Kelime108%>> <%=Kelime109%>
  <%=Kelime92%>: > <%=Kelime108%>> <%=Kelime109%>
  <%=strCopyright%>
  <%=Copy()%>
  <% End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' AYARLARIN KAYDEDİLMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "ayar_duzenle" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strSiteAdi = YaziTemizle(Request.Form("site_adi")) strCopyright = YaziTemizle(Left(Request.Form("copyright"),100)) strKullanici = YaziTemizle(Request.Form("kullanici")) strSifre = YaziTemizle(Request.Form("sifre")) strKayitSayisi = YaziTemizle(Request.Form("mesaj_sayisi")) strOnayKodu =YaziTemizle(Request.Form("onay_kodu")) strAdminOnay = YaziTemizle(Request.Form("admin_onay")) If strSiteAdi = "" or strCopyright = "" or strKullanici = "" or strSifre = "" or strKayitSayisi = "" or IsNumeric(strKayitSayisi) = False or strOnayKodu = "" or strAdminOnay = "" Then Response.Write "" Response.Write "" Else kd.Open "SELECT * FROM ayarlar", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then kd("site_adi") = strSiteAdi kd("copyright") = strCopyright kd("kullanici") = strKullanici kd("sifre") = strSifre kd("kayit_sayisi") = strKayitSayisi kd("onay_kodu") = strOnayKodu kd("admin_onay") = strAdminOnay kd.Update End If kd.Close End If Response.Write "" Response.Write "" End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' YASAKLI KELİMELERİN LİSTELENMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "filtre" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else %>
  MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%>
  <% kd.Open "SELECT * FROM YasakliKelimeler ORDER BY YasakliKelime", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then Do While Not kd.Eof %> <% kd.MoveNext Loop Else %> <% End If %>
  <%=Kelime95%>: <%=Kelime96%>:  
  <%=kd("YasakliKelime")%> <%=kd("YeniKelime")%> ">Sil
  <%=Kelime97%>
  <%=Kelime98%>:
  <%=Kelime99%>:

  <%=strCopyright%>
  <%=Copy()%>
  <% End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' FİLTRELENECEK KELİMENİN KAYDEDİLMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "filtre_ekle" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strYasakliKelime = YaziTemizle(Request.Form("yasakli_kelime")) strYeniKelime = YaziTemizle(Request.Form("yeni_kelime")) kd.Open "SELECT * FROM YasakliKelimeler WHERE YasakliKelime = '"& strYasakliKelime &"'", baglanti, 1, 3 If kd.Eof Then kd.Addnew kd("Yasaklikelime") = strYasakliKelime kd("YeniKelime") = strYeniKelime kd.Update Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End If kd.Close End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' FİLTRE SİLİNMESİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "filtre_sil" Then If Session("mydesign") <> "True" Then Call LoginForm Else strKelime = YaziTemizle(Request.Querystring("kelime")) kd.Open "SELECT * FROM YasakliKelimeler WHERE YasakliKelime = '"& strKelime &"'", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then kd.Delete kd.Update Response.Write "" Response.Write "" Else Response.Write "" Response.Write "" End If kd.Close End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' ÇIKIŞ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "logout" Then Session.Abandon response.redirect "default.asp" End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' GİRİŞ FORMU BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ Sub LoginForm %>
  MyDesign <%=Kelime20%> v1.5 <%=Kelime67%>
  <%=Kelime88%>:
  <%=Kelime89%>:
  <%=strCopyright%>
  <%=Copy()%>
  <% End Sub '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' GİRİŞ YAPMA BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "giris_yap" Then strKullanici = SQLTemizle(Trim(Request.Form("kullanici"))) strSifre = SQLTemizle(Trim(Request.Form("sifre"))) If strKullanici = "" OR strSifre = "" Then Response.Write "" Call LoginForm Else SQL = "SELECT * FROM ayarlar WHERE kullanici = '"& strKullanici &"' AND sifre ='"& strSifre &"'" kd.open SQL, baglanti, 1, 3 If kd.EOF Then Response.Write "" Call LoginForm Else Session("mydesign") = "True" Session.Timeout = 60 Response.Redirect admin_anasayfa &"?Q=oku" End If End If End If '------------------------------------------------------------------------------------ ' ' VERİTABANI TAMİRİ BÖLÜMÜ ' '------------------------------------------------------------------------------------ If Q = "onar" Then Set kd = Nothing baglanti.Close Set baglanti = Nothing strEskiYol = Server.MapPath(strVeritabaniYolu) strYeniYol = Server.MapPath("yeni_dbadresi.mdb") Yedekle = Replace(strEskiYol, ".mdb" ,"-yedek.mdb") Set JRO = Server.CreateObject("JRO.JetEngine") Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If (FSO.FileExists(strEskiYol)) Then Set KaynakDosya = FSO.GetFile(strEskiYol) KaynakDosya.Copy Yedekle JRO.CompactDatabase "Data Source=" & strEskiYol, "Data Source=" & strYeniYol KaynakDosya.Delete Set YedekDosya = FSO.GetFile(strYeniYol) YedekDosya.Copy strEskiYol YedekDosya.Delete Response.Write "" Response.Write "" End If Set JRO = Nothing Set FSO = Nothing End If %>