<% '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' mydesign | ziyaretçi defteri ' W: http://www.mydesign.gen.tr ' @: mydesign@mydesign.gen.tr ' ' Ayarlar Sayfası Kodları ' Son Düzenleme: 04 Ocak 2006 / 22:49 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '// Sayfanın önbelleğe alınması engelleniyor Response.Buffer = True Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "No-Store" '// Formdan veriler alınıyor strAd = YaziTemizle(Left(Request.Form("ad"),255)) strMail = YaziTemizle(Left(Request.Form("mail"),255)) strWeb = YaziTemizle(Left(Request.Form("web"),255)) strYer = YaziTemizle(Left(Request.Form("yer"),50)) strMsn = YaziTemizle(Left(Request.Form("msn"),255)) strYahoo = YaziTemizle(Left(Request.Form("yahoo"),255)) strIcq = YaziTemizle(Left(Request.Form("icq"),15)) strMesaj = YaziTemizle(Request.Form("mesaj")) strOnay = YaziTemizle(Left(Request.Form("onay_kodu"),6)) strTarih = Now() '// IP numarası alınıyor If Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") = "" Then strIp = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Else strIp = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") End If '// Onay Kodu Kontrol Ediliyor If BlnOnayKodu Then '// Eğer Onay Kodu Fonksiyonu Akifse If Session("guvenlik_kodu") = strOnay AND strOnay <> "" Then blnGuvenlikOK = True Else blnGuvenlikOK = False strGuvenlikHatali = Kelime23 &"
" End If Else blnGuvenlikOK = True End If '// İsim Alanı Kontrol Ediliyor If len(strAd) >= 3 then blnAdOK = True Else blnAdOK = False strIsimHatali = Kelime24 &"
" End If '// Mesaj Alanı Kontrol Ediliyor If len(strMesaj) >= 3 Then blnMesajOK = True Else blnMesajOK = False strMesajKisa = Kelime25 End If '// Eğer Bir Hata Varsa Hatalar Yazdırılıyor If blnAdOK = False or blnMesajOK = False or blnGuvenlikOK = False then Response.Write("" & _ vbCrlF & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & ""& strSiteAdresi &" "& Kelime20 &"" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & " " & _ vbCrLf & "
"& Kelime26 &"  |  " & _ vbCrLf & " "& Kelime27 &"
"& Kelime28 &":"& strIsimHatali & strMesajKisa & strGuvenlikHatali &"
" & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & "
" & _ vbCrLf & "" & _ vbCrLf & "") Else '// Eğer Hata Yoksa Kayıt İşlemleri Yapılıyor '// Admin Onayı Kontrol Ediliyor If blnAdminOnay Then strOnay = False strOnayMesaji = Kelime29 &"\n"& Kelime30 &"\n"& Kelime32 Else strOnay = True strOnayMesaji = Kelime29 &"\n"& Kelime31 &"\n"& Kelime32 End If '// Yasaklı kelimeler filtreleniyor kd.Open "SELECT * FROM YasakliKelimeler", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then Do While Not kd.Eof strAd = Replace(strAd, kd("YasakliKelime"), kd("YeniKelime"), 1, -1, 1) strYer = Replace(strYer, kd("YasakliKelime"), kd("YeniKelime"), 1, -1, 1) strMesaj = Replace(strMesaj, kd("YasakliKelime"), kd("YeniKelime"), 1, -1, 1) kd.Movenext Loop End If kd.Close '// Web Adresi Düzenlemesi If Not IsNull(strWeb) Then strWeb = Replace(strWeb, "http://", "", 1, -1, 1) '// Veritabanına kayıt yapılıyor kd.open "SELECT * FROM mesajlar", baglanti, 1, 3 kd.AddNew kd("ad") = strAd kd("mail") = strMail kd("web") = strWeb kd("yer") = strYer kd("mesaj") = strMesaj kd("msn") = strMsn kd("yahoo") = strYahoo kd("icq") = strIcq kd("tarih") = strTarih kd("ip") = strIp kd("onay") = strOnay kd.Update '// Ekleme işlemi bittikten sonra nesneler kapatılıyor kd.Close set kd = Nothing '// bağlantı kapatılıyor baglanti.Close set baglanti = Nothing '// Ziyaretçiye sonuç mesajı gösteriliyor Response.Write "" '// Ziyaretçi anasayfaya yönlendiriliyor Response.Write "" End If %>